Vancouver Mind Body Center

on February 22 | in Dojos, Vancouver Area |

swirlsmall Vancouver Mind Body Center

DOJO
Instructors: Natan Cheifetz and
Yelena Ryabova

4364 Fraser street,
Vancouver, BC V5V 4G3
vancouvermindbody.com
CONTACT
Vancouver Mind & Body Center
4364 Fraser street,
Vancouver, BC V5V 4G3
Phone: 604.377.3800
info@vancouvermindbody.com

Pin It

« »